Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

A-MTAC

Opgemaakt op 14-4-2015

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “klant” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk, dan wel via email hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 2. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 7 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

 

Artikel 3 Offertes en prijzen

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Door ons afgegeven offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Facturen worden per email in pdf formaat verstuurd tenzij anders is aangegeven.
 5. Prijzen zijn in Euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 6. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit de wet voortvloeiend.
 7. Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper voor zover al leveringen hebben plaatsgevonden, alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 8. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft van de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van de wettelijke rente plus 4% per jaar over het nog verschuldigde bedrag.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Onze aansprakelijkheid is nimmer groter dan het bedrag van de factuurwaarde.
 2. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de klant, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 3. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan.

 

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 3. Indien het geleverde product een website betreft dan heeft A-MTAC het recht om deze website uit te schakelen indien de opdrachtgever/klant de betalingstermijn overschrijdt, niet betaalt, weigert te betalen of anderszins niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Dit recht geldt onverlet ook als de koper reeds een deel van de betaling heeft voldaan.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de diensten en producten en op alle in verband daarmee door of namens ons of derden uitgegeven folders/brochures, CD-roms, DVD-roms, andere kennisdragers en overige zaken die met copyright beschermde gegevens bevatten berusten uitsluitend bij respectievelijke ons of de betreffende derden.
 2. Alle van of namens ons of derden verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant of zijn organisatie.
 3. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens ons of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 7 Toepasselijk Recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 8 Geschilbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte handelingen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland bij de rechtbank van Rotterdam.